Registered players CC 2021

Registration deadline: January 10th

Tuomo (PTO)

Olav (PTO)

Neil (PTO/ETO)

Tron (PTO/ETO)

Mikko (PTO)

Hans (PTO/ETO)

Erik (ETO)

Eivind

Andy (ETO)

Ulric (ETO)

Magnus (ETO)

Ketil (PTO)

Øyvind (PTO/ETO)